Головна Перелік адміністративних послуг Запобігання корупції Учасникам АТО та членам їх сімей Я МАЮ ПРАВО! Інформація для користувачів з вадами зору

Положення про Громадську раду при голові Веселинівської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

 

про Громадську раду

при голові Веселинівської районної державної адміністрації

 

            1. Громадська  рада  при  голові Веселинівської районної державної адміністрації (далі  -  Громадська  рада)  є   консультативно-дорадчим   органом, утвореним  з метою взаємодії  з громадськими  організаціями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяння виконанню структурних завдань та забезпечення додержання законних прав  об’єднань громадян.

 

            2. Громадська  рада  у  своїй  діяльності  керується   Конституцією України,  законами  України,  указами і розпорядженнями Президента України,  постановами Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.

 

            3. Основними завданнями Громадської ради є:

- аналіз  суспільно-політичної  і соціально-економічної ситуації в районі,  актуальних внутрішньополітичних проблем,  розроблення та внесення за результатами такого розгляду відповідних пропозицій голові райдержадміністрації;

- обговорення  проектів     розпоряджень     голови райдержадміністрації з  найважливіших  питань  суспільного життя, внесення пропозицій щодо розроблення проектів таких актів;

- налагодження  взаємодії  між  місцевими органами виконавчої влади  і  об'єднаннями  громадян   з метою розв'язання актуальних проблем суспільного життя, забезпечення громадянського миру і злагоди.

 

            4. Громадська рада для виконання  покладених  на  неї  завдань  має право:

- отримувати   в   установленому   порядку  від  місцевих  органів виконавчої влади,  підприємств,  установ і  організацій  необхідні матеріали та інформацію для реалізації своїх  цілей і завдань;

- утворювати в разі потреби експертні та робочі групи,  залучати в установленому порядку до роботи  в  них  посадових  осіб  місцевих органів  виконавчої  влади,  працівників  підприємств,  установ  і організацій, учених, фахівців, представників об'єднань громадян;

- вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд   районній державній адміністрації.         

           

5. Громадська рада утворюється у складі голови,  заступника голови, секретаря та членів Громадської ради.

            До складу    Громадської   ради   входять   представники районних громадських організацій (одна особа від організації), які офіційно легалізовані і діють на території Веселинівського району.

            Персональний склад     Громадської     ради    затверджує    голова райдержадміністрації.

           

6. Організаційною формою роботи Громадської ради є  засідання,  які проводяться  в  міру  потреби,  але  не  рідше  одного разу на квартал.

            Засідання Громадської ради скликаються її головою.

 Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

 Головує на  засіданнях  Громадської  ради її голова,  а в разі його відсутності - заступник голови. 

 

7. Рішення Громадської ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Громадської  ради.  У  разі  рівного  розподілу голосів голос голови Громадської ради є вирішальним.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер.  

            Хід обговорення  питань  на  засіданнях Громадської ради фіксується протокольно.  Протоколи  засідань  веде   та   зберігає   секретар Громадської  ради. 

Рішення Громадської  ради  підписує  голова  Громадської   ради,   а протоколи  засідань - секретар Громадської ради.  Реалізація рішень Громадської ради може здійснюватися шляхом видання в  установленому порядку   розпоряджень   голови райдержадміністрації та  надання доручень голови райдержадміністрації.

             

8. Організаційне та інші види забезпечення  діяльності  Громадської ради здійснюється  сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації.